Personal Accident: Bảo hiểm tai nạn

Quyền lợi sản phẩm: Hỗ trợ tài chính lên đển 600 triệu nếu xảy ra sự kiện tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn, có trợ cấp nằm viện đến 8 triệu nếu nhập viện điều trị nội trú do tai nạn

  • Phạm vi và Phí bảo hiểm:
  • Phí bảo hiểm rất rẻ, số tiền bảo hiểm rất cao:

Có trợ cấp nằm viện lên đến 8 triệu đồng, trợ cấp về giáo dục, trợ cấp rơi vỡ điện thoại khi xảy ra sự kiện bảo hiểm

Đã đăng ngày 31.12.2021